Usługi audytorskie

6482578_m-uslugi-audytorskie
savaPartners sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, zarejestrowanym pod numerem 4070. Oferujemy pełny zakres usług audytorskich, obejmujący badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz inne usługi poświadczające i atestacyjne. Nasi Klienci raportują zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Zakres usług

  • badania i przeglądy jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzanych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
  • badanie planu przekształcenia
  • badanie planu połączenia i podziału
  • badanie danych historycznych na potrzeby przygotowania prospektów emisyjnych
  • inne usługi polegające na weryfikacji danych finansowych, towarzyszące procesowi wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu
  • badanie wyceny do wartości godziwej aportu
  • audyty projektów i programów unijnych
  • przeprowadzanie projektów w zakresie wewnętrznego audytu finansowego i operacyjnego
  • szereg innych usług zastrzeżonych i niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji biegłego rewidenta.

Szerzej o usługach

Usługi biegłego rewidenta wpisane są w różnorodne procesy, począwszy od obowiązkowych badań sprawozdań finansowych przez inne usługi zastrzeżone do wyłącznej kompetencji biegłego rewidenta, jak badanie przekształceń spółek, niektóre usługi związane z wprowadzeniem instrumentów finansowych do obrotu, po usługi niezastrzeżone dla biegłych rewidentów, przy czym Klienci, w praktyce, często powierzają te usługi biegłym rewidentom ze względu na fakt, iż dane będące przedmiotem procedur stają się wówczas wiarygodne dla różnorodnych odbiorców. Do takich usług można zaliczyć np. badanie planu połączenia, opinie, ekspertyzy oraz inne usługi „zaprojektowane” na specyficzne potrzeby Klienta.

Nasze procedury przeprowadzamy zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rewizji finansowej. W toku realizowanych projektów zwracamy szczególną uwagę na zrozumienie biznesu Klientów, kluczowych procesów oraz otoczenia gospodarczego, co pozwala na przeprowadzenie procedur efektywnie i wyciągnięcie trafnych konkluzji.

Zostań naszym Klientem.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego, telefonu bądź e-maila.